Detaljerad information om utbyggnad damsidan

Dagordning extra föreningsstämma (årsmöte)

1) Fastställande av röstlängd för mötet.
2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3) Fastställande av föredragningslista.
4) Val av ordförande och sekreterare till mötet.
5) Val av två justeringsmän och rösträknare.
6) Beslut om föreningen skall bygga ut damsidan av bastun inklusive budget av projektet.
7) Avslutande av mötet

Nedan material var det material och beskrivning vi skickade ut till intresserade anbudsgivare.

Beskrivning av ombyggnaden

Ritning rum

Sektionsritning

Ekonomisk sammanfattning

Projektbudget och finansiering
  
Anbud Byggnation:637 500
Anbud Elarbeten:418 488
Ovriga kostnader:40 000
Oförutsett:104 013
Summa budget:1 200 000
  
Finansiering: 
1,2 Mkr ur eget kapital
Återbetalningstid:10 år
Avskrivning i budgeten: 120 000 kr per år

Mer detaljerad ekonomisk information presenteras på mötet