Bastu och coronavirus

Bastuvänner

Nu i Corona tider är det extra viktigt att vi tar hänsyn till varandra och inte låter bastun bli en ställe man smittas på.

  • Är man det minsta krasslig bör man stanna hemma, oavsett sjukdomssymtom.
  •  Har man varit och rest i av Folkhälsomyndigheten definierade riskområden så stanna hemma och utsätt inte dina bastuvänner för risken att smittas.
  • Är du orolig eller osäker, ta det säkra före det osäkra och undvik bastubad.

Styrelsen

Kallelse årsmöte

Till medlemmarna i Kullaviks Havsbastuförening
Kallelse till ordinarie årsmöte
ONSDAGEN DEN 11 MARS 2020 kl 19.00
i KKKKs klubbhus

Dagordning

1. Öppnande av mötet och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkning för senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende den tid revisionen avser.
9. Framläggande av verksamhetsplan samt budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2020 innefattande förslag till avgifter för 2020.
10.Val av ordförande och övriga funktionärer innefattande delar av styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning.
11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Styrelsen avser att lämna förslag till stadgeändringar.
12.Övriga frågor.
13.Mötets avslutande.

Underlag inför årsmötet skickas med e-mail till medlemmarna och anslås i bastulokalen på både Dam- och Herrsidan senast en vecka före årsmötet.

VÄLKOMNA TILL MÖTET!
Styrelsen för Kullaviks Havsbastuförening